.

ส่วนขยายนี้ถูกปล่อยออกมาเกิน/GPLv3 http://www. gnu.org/licenses/gpl-3.0.html.

คุณสามารถใช้ส่วนขยายของเราตลอดไปแต่ thesubscription ระยะเวลา3เดือน. ในระหว่าง periodyou นี้ได้รับอนุญาตให้ getsupport และการปรับปรุงฟรี คุณควรมีการบอกรับเป็นสมาชิกที่ใช้งานอยู่เพื่อรับการสนับสนุนและ/หรือการปรับปรุง

Log In

Forgot your password? / Forgot your username?