.

deze Servicevoorwaarden (\ ' voorwaarden \ ') zijn een wettelijke overeenkomst tussen u, een individu of één rechtspersoon (\ ' u \ ' of \ ' u \ ') en Everlive.net. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van Everlive.net online diensten (\ "Services "), de Everlive.net website (\ "site "), de clientsoftware die met deze overeenkomst wordt gedistribueerd en andere software die door Everlive.net wordt geleverd, inclusief updates en eventuele begeleidende documentatie (\ "Software "). Gezamenlijk, de software, de site en de diensten kunnen worden aangeduid als de \ "producten " of \ "producten/diensten ". Door gebruik te blijven maken van onze website of iets dergelijks, of het gebruik van producten, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden of het privacybeleid, gebruik dan geen van onze producten en Neem eerst contact met ons op. Als u akkoord gaat met deze voorwaarden namens een rechtspersoon, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om die rechtspersoon aan deze voorwaarden te binden.

u bent verantwoordelijk voor het beveiligen van uw wachtwoorden en u stemt ermee in uw wachtwoorden niet bekend te maken aan derden. U bent als enige verantwoordelijk voor elke activiteit die plaatsvindt onder uw gebruikersnamen en accounts, inclusief eventuele Sub-accounts. Als u uw wachtwoorden of de versleutelingssleutels voor uw accounts verliest, hebt u mogelijk geen toegang meer tot uw back-upgegevens. U moet Everlive.net onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van uw accounts of enige andere inbreuk op de beveiliging met betrekking tot de service. Als Everlive.net vaststelt dat een inbreuk op de beveiliging heeft plaatsgevonden of waarschijnlijk zal optreden, kan Everlive.net uw accounts opschorten en moet u uw gebruikersnamen en wachtwoorden wijzigen.

Uw gegevens zijn simpelweg van u. We hebben geen interesse in uw website bestanden en uw database. Het is gecomprimeerd wanneer ons script een back-up maakt en gewoon op onze servers is opgeslagen. Dat decomprimeren we nooit. We geven het nooit aan anderen. We doen ons best om uw back-ups op veiligere en betrouwbare servers te houden, maar we zijn niet verantwoordelijk voor gegevensverlies of-corruptie of enige resultaten hiervan. We raden u ten zeerste aan extra back-ups van uw website bestanden en database te hebben. Elke geschorste dienst blijft opgeschort totdat de factuur volledig is betaald. Services die 7 dagen zijn opgeschort, worden beëindigd en alle gegevens over deze service zullen definitief verloren gaan.

naleving van wetten en acceptabel gebruik

u bent als enige verantwoordelijk voor uw gedrag met betrekking tot de service en alle gegevens die u opslaat of deelt op de service. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat u de Everlive.net producten/diensten niet zult gebruiken om:

  • in strijd zijn met wet-of regelgeving;
  • inbreuk maken op de intellectuele eigendom of andere rechten van derden;
  • materiaal te verzenden dat obsceen of aanstootgevend is of dat virussen of andere schadelijke computercode of bestanden bevat, zoals Trojaanse paarden, wormen of tijdbommen.

beperking van aansprakelijkheid

u stemt er uitdrukkelijk mee in dat Everlive.net, haar leveranciers, wederverkopers, PARTNERS en hun respectieve gelieerde ondernemingen niet aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg-of voorbeeldige schade, waaronder SCHADE VOOR WINSTDERVING, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS, KOSTEN VAN AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS INDIEN DE PARTIJ DIE U OP ZOEK BENT NAAR SCHADEVERGOEDING IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF DE ONVERMOGEN om de producten/diensten aangeboden door Everlive.net of op enigerlei wijze met betrekking tot de producten/diensten aangeboden door Everlive.net te gebruiken.

Als u een betaald ACCOUNT heeft, stemt u ermee IN dat de totale aansprakelijkheid van Everlive.net, haar leveranciers, wederverkopers, PARTNERS en hun respectieve gelieerde ondernemingen voor enige en alle CLAIMS IN verband met de producten/diensten die door Everlive.net worden aangeboden, beperkt IS tot de BEDRAG DAT VOOR DIE REKENING IS BETAALD VOOR DE HUIDIGE MAAND. Als u een gratis ACCOUNT heeft, stemt u ermee IN dat er geen aansprakelijkheid IS van Everlive.net, haar leveranciers, wederverkopers, PARTNERS en hun respectievelijke gelieerde ondernemingen voor enige en alle CLAIMS IN verband met de producten/diensten die worden aangeboden door Everlive.net. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat deze SCHADEBEPERKING een fundamenteel ELEMENT IS van de BASIS van de overeenkomst tussen u en Everlive.net.

BESCHERMING van intellectueel eigendom

Everlive.net respecteert de intellectuele eigendom van anderen en vereist dat gebruikers van de dienst hetzelfde doen. Wanneer u de producten gebruikt, mag u geen materiaal uploaden, opslaan, delen, weergeven, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen dat inbreuk maakt op enig auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten van een persoon of entiteit. Als u herhaalde schendingen pleegt, kan Everlive.net uw accounts beëindigen.

Wij claimen geen eigendomsrecht op de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Alle product-, merk-of bedrijfsnamen die niet tot EverLive.net behoren, zijn de intellectuele eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

gebruikers vrijwaring

u stemt ermee in om Everlive.net, leveranciers, wederverkopers, partners en hun respectievelijke gelieerde ondernemingen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen aanspraken, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, met inbegrip van redelijke advocaatkosten en kosten, in verband met:

  • uw gebruik van de producten/diensten aangeboden door Everlive.net;
  • uw overtreding van deze voorwaarden;
  • uw schending van een recht van derden, met inbegrip van enig intellectueel eigendomsrecht; of
    een claim dat het gebruik van uw gegevens schade heeft toegebracht aan een derde partij.
  • Deze aansprakelijkheidsverplichting zal de beëindiging of afloop van uw account en deze voorwaarden overleven.

onderhoud

u erkent en stemt ermee in dat EverLive.net zich het recht voor behoudt om diensten tijdelijk op te schorten met het oog op het onderhouden, repareren of upgraden van haar systemen en netwerk. We zullen de beste inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van in behandeling zijnde onderhoud, maar op geen enkel moment is het verplicht om u op de hoogte te brengen van dergelijk onderhoud.


wijzigingen in de SERVICE en de voorwaarden

Everlive.net behoudt zich het recht voor om de dienstverlening, geheel of gedeeltelijk, te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. Everlive.net behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen, en elke wijziging zal van kracht zijn na publicatie op de site. Alle materiële wijzigingen zijn alleen prospectief van toepassing. Uw voortgezette gebruik van producten/diensten na een dergelijke wijziging vormt uw instemming om gebonden te zijn aan de gewijzigde voorwaarden. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, u de meest recente versie van deze voorwaarden bekijken die op de site is geplaatst. Als u niet akkoord gaat om gebonden te zijn aan deze voorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de producten/diensten.

 

Log In

Forgot your password? / Forgot your username?