.

need teenusetingimused (\ "tingimused ") on juriidiline leping teie vahel, kas üksikisik või üks juriidiline isik (\ "You " või \ "You ") ja Everlive.net. Käesolevate tingimustega reguleeritakse teie kasutamist mis tahes Everlive.net Online Services (\ "teenused "), Everlive.net kodulehel (\ "site "), kliendi tarkvara levitatakse käesoleva lepingu ja mis tahes muu Everlive.net pakutavat tarkvara, sealhulgas kõik uuendused ja mis tahes saatedokumendid (\ "tarkvara "). Ühiselt, tarkvara, saidi ja teenuseid võib nimetatakse \ "tooted " või \ "tooted/teenused ". Kui jätkate meie veebisaidi või muu sarnase kasutamist või mis tahes toodete kasutamist, nõustute käesolevate tingimustega. Kui te ei nõustu käesolevate tingimuste või privaatsuspoliitikaga, siis ärge kasutage meie toodet ja võtke meiega kõigepealt ühendust. Kui nõustute käesolevate tingimustega juriidilise isiku nimel, esindate, et teil on volitus siduda see juriidiline isik käesolevate tingimustega.

olete vastutav hoida oma paroolid turvaline, ja te nõustute, et mitte avalikustada oma paroole kolmandatele isikule. Olete ainuisikuliselt vastutav mis tahes tegevuse eest, mis toimub teie kasutajanimed ja kontod, sealhulgas kõik sub kontod. Kui kaotate oma konto paroolid või krüptimisvõtmed, ei pruugi te oma varundatud andmetele juurde pääseda. Te peate Everlive.net viivitamatult teatama oma kontode või muu teenusega seotud turberikkumise volitamata kasutamisest. Kui Everlive.net tuvastab, et esineb või võib tekkida turvarikkumine, võivad Everlive.net teie kontod peatada ja nõuda, et te muudate oma kasutajanimesid ja paroole.

Sinu andmed on lihtsalt sinu omad. Me ei ole huvitatud teie kodulehel faile ja andmebaasi. See on tihendatud, kui meie skript võtab backup ja lihtsalt salvestatud meie serverid. Me ei saa seda kunagi lahti. Me ei anna seda kellelegi. Me teeme oma parima, et hoida oma varukoopiaid turvalisemate ja usaldusväärsete serverite, kuid me ei vastuta mis tahes andmete kaotsimineku või korruptsiooni või selle tulemusi. Soovitame tungivalt teil oma veebisaidi failidest ja andmebaasist täiendavaid varukoopiaid teha. Peatatud teenus peatatakse, kuni arve on täielikult tasutud. 7 päeva jooksul peatatud teenused lõpetatakse ja kõik nimetatud teenuse andmed kustutatakse jäädavalt.

seaduste järgimine ja aktsepteeritav kasutamine

vastutate ainuisikuliselt teie teenusega seotud käitumise eest ning kõik andmed, mida teenuse kaudu säilitate või jagate. Te nõustute konkreetselt, et te ei kasuta Everlive.net tooteid/teenuseid:

  • rikkuda seadusi või määrusi;
  • rikuvad kolmandate isikute intellektuaalomandit või muid õigusi;
  • edastada mis tahes materjali, mis on nilbe või taunitav või mis sisaldab viirusi või muid kahjulikke arvutikoodi või faile nagu Trooja hobused, ussid või ajapommid.

vastutuse piiramine

te nõustute konkreetselt, et Everlive.net, selle tarnijad, edasimüüjad, partnerid ja nende vastavad sidusettevõtted ei vastuta teie ees kaudsete, juhuslike, eriliste, otseste või eeskujuliku kahju eest, sealhulgas KAHJU SAAMATA JÄÄNUD TULU, FIRMAVÄÄRTUS, KASUTAMINE, ANDMED, ASENDUSKAUPADE VÕI TEENUSTE HANKIMISE MAKSUMUS VÕI MUU IMMATERIAALNE KAHJU (ISEGI KUI OSAPOOL, KELLELT TE TAOTLETE KAHJUTASU, ON TEAVITATUD SELLISE KAHJU VÕIMALIKKUSEST), MIS TULENEB SELLE KASUTAMISEST VÕI VÕIMETUS kasutada tooteid/teenuseid, mida pakub Everlive.net või mis tahes viisil, mis on seotud Everlive.net pakutavate toodete/teenustega.

kui teil on tasuline konto, nõustute, et Everlive.net, selle tarnijate, edasimüüjate, partnerite ja nende vastavate sidusettevõtete vastutus mis tahes ja kõigi Everlive.net pakutavate toodete/teenustega seotud nõuete eest on piiratud SELLE KONTO EEST JOOKSVA KUU EEST TASUTUD SUMMA. Kui teil on tasuta konto, nõustute, et Everlive.net, tema tarnijad, edasimüüjad, partnerid ja nende sidusettevõtted ei vastuta ühegi ja kõigi Everlive.net pakutavate toodete/teenustega seotud nõuete eest. TE nõustute konkreetselt, et see kahju piirang on oluline ELEMENT teie ja Everlive.net vahelise kokkuleppe alusel.

INTELLEKTUAALOMANDI kaitse

Everlive.net austab teiste intellektuaalomandit ja nõuab, et teenuse kasutajad teeksid sama. Toodete kasutamisel ei tohi te üles laadida, talletada, jagada, kuvada, postitada, e-posti, edastada ega muul viisil kättesaadavaks teha materjale, mis rikuvad mistahes isiku või üksuse autoriõigust, patenti, kaubamärki, ärisaladust või muid omandiõigusi. Kui te sooritate korduvaid rikkumisi, võib Everlive.net teie kontod lõpetada.

me ei väida mingit omandiõigust teiste intellektuaalse omandi õiguste osas. Kõik toote-, brändi-või ettevõtte nimed, mis ei kuulu EverLive.net, on nende omanike intellektuaalomand.

kasutaja hüvitis

te nõustute kaitsma, hüvitama ja hoidma Everlive.net, tema tarnijad, edasimüüjad, partnerid ja nende sidusettevõtted kahjutu nõuete, kohustuste, kahjude, kahjude ja kulude, sealhulgas mõistliku advokaaditasu ja-kulud seoses:

  • pakutavate toodete/teenuste kasutamisega Everlive.net;
  • käesolevate tingimuste rikkumist;
  • rikkumise mis tahes kolmanda osapoole õigus, sealhulgas intellektuaalomandi õigus; või
    mis tahes väide, et teie andmete kasutamine põhjustas kahju kolmandale isikule.
  • See vastutuskohustus jääb üle teie konto ja käesolevate tingimuste lõpetamisest või aegumisest.

MAINTENANCE

te Käesolevaga tunnistate ja nõustute, et EverLive.net jätab endale õiguse ajutiselt peatada teenuseid, et säilitada, parandada või uuendada oma süsteeme ja võrku. Me kasutame parimaid pingutusi, et teavitada teid pooleliolevat hooldust, kuid mitte mingil ajal ei ole mingil hetkel kohustust teid sellisest hooldamist teavitada.


teenuse ja tingimuste muutmine

Everlive.net jätab endale õiguse igal ajal muuta, peatada või lõpetada teenuse pakkumine tervikuna või osaliselt. Everlive.net jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi igal ajal muuta ja iga selline muudatus on saidil postitamisel tulemuslik. Kõiki olulisi muudatusi rakendatakse üksnes prospektiivselt. Mis tahes toodete/teenuste jätkuv kasutamine pärast sellise muudatuse tegemist on teie leping, mis on seotud muudetud tingimustega. Et olla kursis kõigist muudatustest, vaadake saidi postitatud käesolevate tingimuste värskeim versioon. Kui te ei nõustu käesolevate tingimustega sidumata, peate kohe lõpetama toodete/teenuste kasutamise.

 

Log In

Forgot your password? / Forgot your username?